28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ی مهارت های خواندن و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مهارت خواندن، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، مقطع متوسطه
پژوهشگران سید مهدی حسینی ، سمیه نعمتی

چکیده

زمینه: ارتقای مهارت خواندن در دانش آموزان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی فرض شده است. با تأیید این فرضیه، می توان با ایجاد ساختارهایی در نظام آموزشی که مهارت های خواندن را افزایش داده و از آن حمایت می کنند، زمینه را برای پیشرفت در دیگر دروس و به طور کلی، پیشرفت تحصیلی فراهم نمود. هدف:هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مهارت های خواندن دانش آموزان مقطع متوسطه با موفقیت تحصیلی آنان است. روش: این پژوهش با رویکرد کمی و به روش توصیفی- همبستگی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه ی مدارس متوسطه هر دو ناحیه سنندج بود(88 آموزشگاه) است که به روش تصادفی ساده تعداد 62 مدرسه به عنوان نمونه آماری اتنخاب گردید. دانش آموزان سال سوم و چهارم که دارای دروس نهایی بودند، انتخاب شدند و میانگین نمرات دروس نهایی آنها به عنوان ملاکی جهت سنجش متغیرها استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و t مستقل استفاده شد. یافته‏ ها: تحلیل حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار بین دو مؤلفه مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی بود(67/0r=، 01/0p<).همچنین، 38/0 از واریانس موفقیت تحصیلی، توسط مؤلفه های خواندن قابل تبیین است. تفاوت معنی داری بین میانگین دختران و پسران یافت شد، اما این تفاوت در بین پایه های تحصیلی و دانش آموزان دو ناحیه معنی دار نبود. نتایج: یافته‏ های این پژوهش اهمیت توجه جدی و برنامه‏ ریزی و اجرای هدفمند ایجاد و توسعه مهارت خواندن را افزایش داده و نشان می دهد که هر چه دانش آموزان از مهارت های بالای خواندن برخوردار باشند، تسلط بیشتری بر یادگیری در دیگر دروس از خود نشان می دهند. کاربردهای احتمالی: با آگاهی از یافته‏ های این پژوهش، انتظار می‏ رود که معلمان و برنامه ریزان آموزشی و درسی برای بهبود پیشرفت تحصیلی اقدام به آموزش مهارت های خواندن می کنند. همچنین والدین تلاش کنند، علایق لازم را در فرزندان برای خواندن، ایجاد کرده و بستر مناسبی برای موفقیت فرزندان خود آماده نمایند. اصالت/ارزش:به دلیل معدود بودن پژوهش در این زمینه، پژوهش هایی این چنین که روابط موجود را شفاف سازند، مهم بوده و بستر تقویت نظریه های مرتبط با خواندن در زمینه اثرگذاری بر پیشرفت تحصیلی را فراهم می سازد.