28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
هنجاریابی مقیاس ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران مدارس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خلاقیت مدیریتی، نوآوری، مدیران مدارس
پژوهشگران ناصر شیربگی ، امجد کاظمی ، سید مهدی حسینی

چکیده

پژوهش حاضر هدفی دوگانه داشت نخست بومی سازی پرسشنامه ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستان ها و دوم ارایه نیمرخی از وضعیت خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان های سنندج با استفاده از این ابزار استاندارد شده بود. جهت گیری معرفت شناسی این تحقیق اثبات گرا با رویکرد کمی و روش ارزشیابی بود. از جامعه آماری تحقیق که شامل 1256 نفر دبیران دبیرستان های سنندج بودند با استفاده از جدول مورگان تعداد 296 نفر به صورت تصادفی طبقه ای عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از هنجاریابی و تأیید روایی ارزیابی خلاقیت مدیریتی (کاندوالا، 2003) با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ از پرسشنامه برای ارزیابی میزان خلاقیت مدیریتی مدیران و تأثیر متغیرهای جمعیت شناسی دبیران بر نحوه ارزیابی آنها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در مجموع دبیران میزان خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان های محل کار خود را در سطح بالا ارزیابی کرده بودند. متغیرهای جمعیت شناختی دبیران نتوانستند رابطه معناداری با نمرات ارزیابی میزان خلاقیت مدیریتی مدیران از خود نشان دهند.