28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر فرایند مدیریت دانش در مدارس متوسطه ی شهر سنندج در سال تحصیلی 94- 93 : ارائه ی یک مدل
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری توزیعی، فرایند مدیریت دانش، مدیران، مدارس
پژوهشگران سید مهدی حسینی ، سمیه نعمتی

چکیده

زمینه: مهمترین عنصر پیشرفت سازمان ها، دانش و نحوه ی مدیریت کردن آن می باشد. با توجه به اهمیت نقش رهبری در ایجاد ساختارهای حمایت کننده در زمینه ی بسترسازی مدیریت دانش، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی تجربی بین سبک رهبری توزیعی مدیران و ابعاد فرایند مدیریت دانش، به منظور توسعه ی مدلی نظری در این زمینه می باشد. روش: پژوهش حاضر، دارای رویکرد کمی و روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. به منظور اجرای این پژوهش از تمامی دبیران متوسطه ناحیه ی یک و دو سنندج، نمونه ای به حجم 420 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل2 پرسشنامه با طیف پنجگانه لیکرت بود. با توجه به اینکه جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد، لذا پرسشنامه ها، مورد تحلیل عاملی تأییدی قرارگرفتند و مؤلفه های مورد تأیید جهت تعیین روابط علی بین متغیرهای نهفته، وارد مدل معادلات ساختاری شدند. یافته ها: در بررسی خصوصیات روان سنجی مؤلفه ها، همه ی ابعاد رهبری توزیعی و فرایند مدیریت دانش، مورد تأیید قرار گرفتند اگر چه در پرسشنامه ی رهبری توزیعی4 سؤال و در پرسشنامه ی فرایند مدیریت دانش نیز3 سؤال حذف گردید. همچنین در بررسی روابط بین متغیرها، نتایج نشان داد، سبک رهبری توزیعی مدیران، تأثیر مثبت و معنی داری بر 4 بعد فرایند مدیریت دانش دارد. که البته این تأثیرگذاری بر ابعاد خلق دانش و تسهیم دانش بیشتر از ابعاد ذخیره سازی و بکارگیری می باشد. به طور کلی، مدل مفهومی در سطح بالایی برازش شد. نتایج این پژوهش اهمیت توجه به سبک رهبری توزیعی مدیران بر فرایند مدیریت دانش و در نتیجه افزایش اثربخشی مدارس و توان رقابتی آنها را نشان می دهد. نتیجه گیری: پژوهشگر در این تحقیق، نتیجه گرفت که سبک رهبری توزیعی مدیران، به جهت انعطاف پذیری و ایجاد ساختار ارگانیک در مدارس و افزایش ارتباطات و توانمندی افراد، از ابعاد اساسی و لازم، جهت بسترسازی و پیشبرد فرایند مدیریت دانش برخوردار می باشد.