26 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی فرایندهای تبدیل دانش از طریق مؤلفه ‏های رهبری تحولگرا در دانشگاه کردستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رهبری تحولگرا، فرایند های تبدیل دانش، مدیریت دانش، دانشگاه کردستان
پژوهشگران سید مهدی حسینی ، معصومه ناصری

چکیده

هدف: این پژوهش در پی دستیابی به میزان پیش بینی زمینه اجرای مدیریت دانش از طریق وجود متغیرهای رهبری تحولگرا این پژوهش اجرا شد. روش: اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان جامعه این پژوهش را تشکیل داد که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها گردآوری شد و برای تحلیل داده ها از روشهای توصیفی و همبستگی به ویژه آزمونهای ANOVA و رگرسیون استفاده گردید. نتایج و یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنی داری بین انگیزش الهام بخش، با کل مؤلفه های فرآیند تبدیل دانش نانوکا وجود دارد. ولی رابطه معنی دار بین ملاحظه انفرادی، تحریک ذهنی و نفوذ ایده آل با کل مؤلفه های فرآیند دانش مشاهده نشد. رابطه بین رهبری تحولگرا با بیرونی سازی معنادار بود. رابطه بین رهبری تحولگرا با ترکیب معنادار بود. رابطه بین رهبری تحولگرا با درونی سازی معنادار بود. رابطه بین رهبری تحولگرا با اجتماعی سازی معنادار بود. قدرت پیش بینی چهار متغیر رهبری تحولگرا در تعیین متغیرهای ملاک مدیریت دانش معنی دار بود به همین دلیل می توان گفت که رهبری تحولگرا در میان گروههای آموزشی دانشگاه کردستان زمینه لازم برای اجرای مدیریت دانش را از نظر مدیریتی فراهم می نماید. و تلاش برای به کارگیری مدیران دارای رویکرد مدیریتی تحولگرا ممکن است سبب شود که اجرای مدیریت دانش در دانشگاه کردستان زودتر تحقق یابد. کاربردهای احتمالی: یافته های این پژوهش ممکن است در زمینه ایجاد بسترهای انسانی برای به کارگیری مدیریت دانش در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.