26 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نقش گفتگوی میان والدین و دانش آموزان بر الگوی برنامه درسی تجربی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گفتگوی والدین، دانش آموز، الگوی برنامه درسی تجربی، برنامه درسی، پایه ششم ابتدایی
پژوهشگران مصطفی اسفندیاری ، سید مهدی حسینی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه عامل "گفتگوی میان والدین و دانش آموزان" با "الگوی برنامه درسی تجربی" و تعیین وضعیت روابط سطوح ششگانه ارائه شده برای برنامه درسی تجربی در ارتباط با گفتگوی والدین صورت گرفت. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در میان 322 دانش آموز پسر پایه ششم ابتدایی(N:2100) توزیع گردید. در پایان 290 پرسشنامه عودت داده شده که با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری مدل اولیه به روش تحلیل عامل تأیید برازش شد و سپس آزمون همبستگی اجرا گردید. قبل از اجرای پرسشنامه روایی و پایایی آن (0/834) محاسبه گردید. یافته‏ها: مدل شش سطحی برنامه درسی تجربی به روش مدل سازی معادله ساختاری تأیید شد. همچنین، آزمون همبستگی بین متغییرها نشان داد که رابطه مثبت معنی دار بین "گفتگوی میان والدین و دانش آموزان" با "الگوی برنامه درسی تجربی" وجود دارد. افزون بر آن، رابطه هرکدام از سطوح ششگانه (انتظاری، پداگوژیک، تصوری، تعاملی، خودفکوری، پنهان) با گفتگوی میان والدین و دانش آموزان، به طور جداگانه تعیین شد. نتایج: گفتگوی میان والدین و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی با الگوی برنامه درسی تجربی آنان رابطه مثبت دارد. بدین معنی است که هرچه والدین در مورد مسائل و تجارب آموزشی فرزندان خود با آنان صحبت کنند، الگوی برنامه درسی تجربی آنها ارتقا می یابد.