26 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و تحلیل شکاف رفتار علمی مورد انتظار و واقعی اعضای هیئت علمی در دانشگاه کردستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سنجش رفتار علمی، اعضای هیئت علمی، نگرش علمی، ساختار دانش، فعالیت علمی، فرایند علمی، اخلاق علمی، شخصیت علمی
پژوهشگران سید مهدی حسینی

چکیده

زمینه: جامعه پذیری دانشگاه به معنی نهادینه نمودن رفتار علمی در افرادی است که در تولید و ترویج علم نقش اساسی برای آنها متصور شده است. انواع متنوع خروجی‏های علمی حاصل رفتارهای علمی است که از افراد دانشگاهی سر می‏زند. اما در زمینه آنچه انتظار داریم و آنچه سبب خروجی علمی در این محیط می شود اطلاعات ناچیزی در دست است. هدف: هدف این پژوهش اندازه ‏‏گیری و تحلیل شکاف بین رفتار علمی مورد انتظار و واقعی اعضای هیئت علمی است. روش: این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی نظر اعضای هیئت علمی چهار دانشگاه مختلف شهر سنندج (کردستان، علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و پیام نور) درباره رفتار علمی مورد انتظار و واقعی در محیط دانشگاهی را بررسی نموده است. برای گردآوری داده ها از ابزار محقق ساخته مبتنی بر پنج شاخص رفتار علمی (حسینی، فتاحی و دیانی، زیر چاپ) استفاده شد. یافته ‏ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین رفتار علمی مورد انتظار و واقعی در جامعه دانشگاهی تفاوت وجود دارد. بین ارزیابی اعضای هیئت علمی در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی، و علوم انسانی تفاوتی مشاهده نشد. بین ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف نیز تفاوتی مشاهده نشد. نتایج: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت، رشته، سابقه کار، و محل شغل بر ارزیابی افراد از رفتار علمی تأثیر نداشته است. بین رفتار علمی مورد انتظار در پنج بعد مورد بررسی در این پژوهش و رفتار علمی واقعی تفاوت وجود دارد. کاربردهای احتمالی: نتایج این پژوهش می ‏تواند به برنامه ‏ریزان در شناسایی و اولویت بندی مباحث آموزشی مورد نیاز اعضای هیئت علمی در سطح دانشگاه کمک نماید. اصالت/ارزش: به نظر می رسد که تحلیل شکاف رفتار علمی اعضای هیئت علمی برای اولین بار است از طریق پنج شاخص رفتار علمی صورت می گیرد.