28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دیدگاه کاربران پیرامون تأثیر ویژگیهای تعاملی رابط کاربر پایگاه های اطلاعات بر رفتار علمی آنها با تأکید بر نظریه تجربه دلپذیر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رفتار علمی، تعامل رابط کاربر، ویژگی‏های تعاملی، تجربه دلپذیر، جریان، خودکارآمدی، مدل‏سازی معادله ساختاری
پژوهشگران رحمت الله فتاحی ، محمد حسین دیانی ، سید مهدی حسینی

چکیده

هدف: این پژوهش دو هدف را دنبال نمود :1) بررسی تأثیرگذاری ویژگی‏ تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی کاربران؛ 2) بررسی نقش واسط دستیابی به تجربه دلپذیر و نقش مداخله‏گر خودکارآمدی روش: ابتدا شاخص‏های سه متغیر "تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی"، دستیابی به "تجربه دلپذیر"، و "رفتار علمی" شناسایی و تدوین گردید. سپس، داده‏ها با استفاده از پرسشنامه (366 آزمودنی شامل اعضاء هیئت علمی و دانشجوی دکتری به آن پاسخ دادند) گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏های پژوهش از روش "مدل‏سازی معادله ساختاری" استفاده شد. یافته‏ها: متغیرهای جمعیت شناختی بر میانگین متغیرهای مورد مطالعه تأثیر معنی‏دار نداشت. اما، تأثیر مهارت زبان انگلیسی بر میانگین متغیرهای خودکارآمدی، تعامل رابط کاربر، تجربه دلپذیر، رفتار علمی معنی‏دار بود. نتایج تحلیل مدل ساختاری نشان داد که تأثیر "خودکارآمدی" بر "تعامل رابط کاربر" و "رفتار علمی" معنی‏دار است. تأثیر متغیر "تعامل رابط کاربر" بر "تجربه دلپذیر"، و "تجربه دلپذیر" بر "رفتار علمی" معنی‏دار است. نتایج: خودکارآمدی به عنوان مداخله‏گر ویژگی مهمی برای ایجاد تعامل با رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی و ارتقاء رفتار علمی در افراد است. به واسطه دستیابی کاربران به تجربه دلپذیر تأثیر تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی بر رفتار علمی کاربران افزایش می‏یابد. کاربردهای احتمالی: ممکن است یافته‏های این پژوهش در حوزه‏هایی مانند "آموزش از راه دور" یا "تربیت پژوهشگر" مورد استفاده قرار گیرد. تحول رفتار علمی کاربران به عنوان حاصل تعامل انسان با رایانه زاویه جدیدی برای پژوهش در حوزه تعامل انسان-رایانه بگشاید. تأثیر پذیری رفتار علمی کاربران از تعامل رابط کاربر بر اثر دستیابی به تجربه دلپذیر سبب تقویت نظریه "تجربه دلپذیر" گردد. اصالت: این پژوهش به دلیل ارائه چارچوبی نظری درباره تأثیر تعامل رابط کاربر بر رفتار علمی حوزه پژوهشی نویی معرفی نموده است.