28 تیر 1397
سيد مهدي حسيني

سید مهدی حسینی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم تربیتی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان‏‏های سنندج از دیدگاه دبیران و مقایسه آن با خود-ارزیابی خلاقیتی مدیران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
خلاقیت مدیریتی، تحلیل عاملی تاییدی، دبیرستان های سنندج
پژوهشگران امجد کاظمی (دانشجو)، ناصر شیربگی(استاد راهنما) ، سید مهدی حسینی(استاد مشاور)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان‏‏های سنندج از دیدگاه دبیران و مقایسه آن با خود-ارزیابی خلاقیتی مدیران بود. روش انتخاب شده برای انجام این پژوهش روش کمی می-باشد. کلیه جامعه آماری تحقیق شامل 1256نفر معلم و 52نفر مدیر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد296نفر معلم به صورت تصادفی و 52 مدیر(کل جامعه)به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ارزیابی خلاقیت مدیریتی مدیران و خودارزیابی مدیران استفاده شد.روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن را با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه معلمان میزان خلاقیت مدیریتی مدیران دبیرستان در حد نسبتاً زیاد و براساس خودارزیابی مدیران خلاقیتشان زیاد است.براساس متغیرهای جمعیت شناسی مدیران و معلمان، این متغیرها چندان تاثیر معنی داری در میزان خلاقیت مدیریتی مدیران ندارند. همچنین سطح خلاقیت مدیریتی مدیران بالاتر از میانگین جامعه فرضی است.پس فرضیه تحقیق مبنی بر برابر بودن سطح خلاقیت و میانگین جامعه فرضی رد شد. خلاقیت مدیریتی مدیران از دیدگاه خودشان بیشتر از خلاقیت مدیریتی مدیران از دیدگاه معلمان است.