2024 : 5 : 28
Habibiollah Mohammadi

Habibiollah Mohammadi

Academic rank: Assistant Professor
ORCID:
Education: PhD.
ScopusId: 4564547
Faculty: Faculty of Natural Resources
Address: Iran - Kurdistan Province - sananndaj - Pasdaran Blvd. - Kurdistan University - Department of fisheries
Phone: 087-33664600

Research

Title
کارگاه علمی - توجیهی برای مدیران پروژه بزرگ 1000 تنی پرورش ماهی کپور معمولی در قفس در سد موصل استان دهوک اقلیم کردستان عراق
Type
WorkShop
Keywords
پرورش ماهی در قفس، کپور معمولی، سد موصل
Year
2023
Researchers Habibiollah Mohammadi

Abstract

در این بازدید از پروژه بزرگ پرورش ماهی کپور در قفس در استان دهوک در دریاچه سد موصل بازدید شد. این پروژه دارای سالن مجهز هچری و تکثیر و استخرهای خاکی بچه ماهی و تعداد 20 قفس پرورش ماهی در داخل سد موصل به سمت شهر دهوک بصورت شناور مستقر شده اند. در این قفس ها از روش پرورش تک گونه ای یا Monoculture برای پرورش کپور استفاده شده است و دارای ایرادات جدی در مراحل پروژه بودند و نیاز بود برخی اصول علمی کار در محل برای مدیران و پرسنل اصلی پروژه بصورت کارگاهی آموزشی توضیح داده شود. در این کارگاه نقاط ضعف پروژه و پتانسیل های توسعه تشریح شد. در ادامه نکات علمی و اصولی برای مدیریت بهتر پروژه و کنترل تلفات ماهی در مزرعه در قالب این کارگاه به مدت یک روز ارائه شد.