1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
آخرین وضعیت اکولوژی آبزیان دریاچه زریوار
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
دریاچه زریوار، وضعیت اکولوژی، راهکارهای احیایی
سال 1398
پژوهشگران حبیب الله محمدی

چکیده

دریاچــه زریــوار تنهــا اکوسیستم آبی طبیعــی و مهمتریــن اکوسیســتم آبــی اســتان کردســتان محسوب می شود کــه در فاصلــه 2 کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان مریــوان واقع شــده اســت. متوســط بارندگــی ســاالانه آن 6/997 میلیمتــر و میانگیــن دمــای ســاالانه نیــز 13 درجــه ســانتیگراد اســت. ایــن دریاچــه با توجه به ورودی مواد مغذی فراوان از حوضه آبریز و اطراف، فشار محیطی و انسانی، کوچک و کم عمق بودن، آن را به یک کوسیستم آسیب پذیر تبدیل کرده است و در سال-های اخیر دچار تغییرات نامطلوبی شده است. این دریاچه با توجه به اهمیت و جایگاه اکولوژیک، فرهنگی و اقتصادی آن نیازمند توجه ویژه ای می باشد و جهت نجات آن باید راهکارهای اصلاحی و احیای اکولوژیک آن در دستور کار قرار گیرد. در این ارائه سعی بر آن شد که بر اساس آخرین مطالعاتی که بر روی دریاچه زریوار انجام داده ایم خلاصه ای از آخرین وضعیت اکولوژی زریوار بیان شود و راهکارهای اصلاحی و نجات بخشی دریاچه ارائه شود.