1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
وضعیت تروفی و توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تروفی، دریاچه گلبلاغ، زئوپلانکتون، فیتوپلانکتون، ماکروبنتوز
سال 1396
مجله بوم شناسي آبزيان-دانشگاه هرمزگان
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله محمدی ، سید یوسف پیغمبری ، شهرام عبدالملکی ، مریم فلاحی ، رسول قربانی ، سید عباس حسینی

چکیده

بررسی وضعیت تروفی و توان تولید ماهی دریاچه ها دو اصل ضروری در اعمال مدیریت شیلاتی می باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت تروفی و توان تولید ماهی دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان) از آبان 1392 تا آخر شهریور 1393 انجام شد. فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی و اطلاعات موردنیاز دریاچه از قبیل میزان کلروفیل a، تراکم و غالبیت شاخه-های فیتوپلانکتون و زی توده زئوپلانکتون و ماکروبنتوز دریاچه جهت برآورد توان تولید ماهی و شاخص های تروفی، موردبررسی قرار گرفت. برای تعیین سطح تروفی از شاخص های مختلف تروفی Carelson، ازت کل Kratzer و Brezonik جدول Li و Mathias استفاده شد. برای ارزیابی توان تولید ماهی دریاچه نیز از مدل های Ryder، Janjua، De Silva و Funge-Smith، Li و Mathias و Downing استفاده شد. خروجی مدل ها نشان داد که دریاچه گلبلاغ در گروه دریاچه های یوتروف تا هایپرتروف قرار دارد، همچنین متوسط توان تولید سالانه ماهی 13/72±42/138 کیلوگرم در هکتار برآورد شد. با توجه به تروفی بالای دریاچه انتظار می رفت توان تولید ماهی نیز بالا باشد اما با توجه به تراکم پایین فیتوپلانکتون که احتمالاً به دلیل میانگین پایین دمای سالانه (0C 08/16) دریاچه و فشار تغذیه ماهیان پلانکتون خوار است، توان تولید ماهی دریاچه در حد متوسط تخمین زده شد.