1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه ای تجمع فلزات سنگین در بافت عضله ماهی کپور (Cyprinnus carpio) و ماهی سوف (Stizostedion lucioperca) سد ارس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
فلزات سنگین، عضله ، کپور، ماهی سوف، ارس
سال 1388
پژوهشگران نبات نقشبندی ، حبیب الله محمدی ، عبدالقادر کلانتر ، صمد زارع

چکیده

در این تحقیق، مقادیر چهار فلز سنگین سرب (Pb)، کادمیوم(Cd) ، روی(Zn) و آهن (Fe) در بافت عضله ماهی کپور(Cyprinnus carpio) و ماهی سوف (Stizostedion lucioperca) صید شده از سه ایستگاه واقع در رودخانه و دریاچه پشت سد ارس به طور فصلی در طی سال1386 مورد سنجش قرار گرفتند. نمونه های مورد بررسی شامل32عدد کپور و 53 عدد سوف ، به ترتیب با میانگین وزنی 25 389 گرم و 13 201 گرم بودند. هضم شیمیایی نمونه ها پس از جداسازی عضله، با استفاده از اسید نیتریک 98% و اسید پر کلریک 75% به نسبت 1:2 انجام گرفت. سپس غلظت هر یک از فلزات فوق در بافتهای ماهیچه ای توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج حاصل بیانگر وجود عناصر سنگین با ترتیب غلظتی: Fe>Zn >Pb>Cd درهر دو گونه ماهی بوده است. میانگین های غلظت هر یک از فلزات مورد بررسی در عضله کپور و ماهی سوف، به ترتیب عبارت بودند از: آهن 3/42 و 7/61 ، روی 36 و3/35 ، سرب 19/7 و 9/11 ، کادمیوم 35/0 و 7/0 میکروگرم در گرم وزن خشک. آنالیز آماری داده ها نشان دهنده وجود تفاوت معنی داری (05/0P<) در میزان تجمع عناصر آهن ، سرب و کادمیوم در دو گونه ماهی و نیز در فصول مختلف می باشد. براساس نتایج بدست آمده، به استثنای مقادیر دو فلز سرب و آهن در بافت ماهیان بررسی شده، حداکثر غلظت فلزات مورد مطالعه در بافت ماهیچه آبزیان فوق کمتر از حد مجاز بین المللی (FDA) جهت مصرف انسانی بوده است. در این تحقیق، همچنین مقادیر فلزات سنگین بر حسب فصول و ایستگاههای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.