1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد گلبلاغ استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
فیتوپلانکتون، ساختار جمعیتی، دریاچه سد گلبلاغ استان کردستان
سال 1395
مجله بوم شناسي آبزيان-دانشگاه هرمزگان
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله محمدی ، سید یوسف پیغمبری ، شهرام عبدالملکی ، مریم فلاحی ، رسول قربانی ، سید عباس حسینی

چکیده

دریاچه گلبلاغ با ظرفیت 1/8 میلیون متر مکعب در شرق استان کردستان قرار دارد. این مطالعه جهت بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه گلبلاغ به صورت هر 45 روز یک بار به مدت یک سال از پاییز 1392 تا تابستان 1393 انجام شد. نمونه برداری از آب با استفاده از بطری روتنر از عمق های مختلف انجام گرفت. در مجموع 6 شاخه، 22 خانواده و 23 جنس از جوامع فیتوپلانکتونی دریاچه شناسایی شدند که از این میان 10 جنس متعلق به شاخه دیاتومه ها (Bacillariophyta)، 6 جنس متعلق به جلبک های سبز(Chlorophyta) ، 4 جنس متعلق به جلبک های سبز-آبی (Cyanophyta) ، یک جنس متعلق به تاژکداران (Euglenaophyta)، یک جنس متعلق به جلبک های سبز-زرد (Crysophyta) و یک جنس متعلق به شاخه دینوفلاژله ها (Dynophyta) بود. میانگین تراکم سالیانه فیتوپلانکتون 1662 سلول در میلی لیتر بود. همچنین شاخه (Bacillariophyta) با میانگین تراکم 840±1196 سلول در میلی لیتر و فراوانی 30 درصد و شاخه (Euglenaophyta) با میانگین تراکم 791 سلول در میلی لیتر و فراوانی 2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم و فراوانی سالانه را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با سایر شاخه ها دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0P<). از نظر شاخص های تنوع زیستی مارگالف و شانون- وینر بین ایستگاه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P>) ولی بین زمان های نمونه برداری اختلاف معنی داری وجود داشت (05/0P<). بنظر می رسد دریاچه گلبلاغ از لحاظ تراکم فیتوپلانکتونی زیاد غنی نبوده که احتمالاً به دلیل خالی شدن مقدار زیادی از آب سد در هر سال به منظور کشاورزی و میانگین نسبتاً پایین سالانه دمای آب (حدود 5/13 درجه سانتی گراد) و دوره سه ماهه یخبندان می باشد.