1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) و سیاه دانه (Nigella sativa) بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قزل آلای رنگین کمان، پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس، سیاه دانه، سیستم ایمنی
سال 1390
مجله زيست شناسي كاربردي-دانشگاه الزهرا
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله محمدی ، ناصر آق ، امیر توکمه چی ، فرزانه نوری

چکیده

در این تحقیق، اثرات پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و پودر سیاه دانه بر شاخص های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. جیره های غذایی مورد استفاده شامل تیمار (1) غذای تجاری قزل آلا (به عنوان شاهد)، تیمار (2) غذای شاهد حاوی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (CFU 108) در هر کیلوگرم غذا، تیمارهای (3، 4 و 5) غذای شاهد حاوی به ترتیب 25، 50 و 100 گرم پودر سیاه دانه در هر کیلوگرم غذا و CFU 108 پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس در هر گرم غذا بود. تعداد 900 قطعه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی36 گرم در 15 حوضچه بتنی حاوی 400 لیتر آب چاه (60 قطعه در هر حوضچه) به مدت 60 روز پرورش داده شدند. غذادهی ماهیان به صورت سیری ظاهری و سه وعده در روز انجام گرفت. بیشترین افزایش وزن، طول استاندارد، ضریب رشد ویژه، نسبت کارایی غذا و میزان غذاگیری روزانه و کمترین میزان ضریب تبدیل غذا در تیمار 25 گرم پودر سیاه دانه حاوی پروبیوتیک دارای بیشترین مقدار است که با تیمار 100 گرم پودر سیاه دانه حاوی پروبیوتیک و تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار می باشد (05/0p>). از یافته های تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که افزودن پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (CFU 108 در هر گرم غذا) و 25 گرم پودر سیاه دانه در هر کیلوگرم غذا می تواند اثرات معنی داری بر شاخص های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان بگذارد.