1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حمل و نقل هوشمند سبز شهری به منظور بازنگری در شیوه حمل و نقل سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند سبز، سنندج، توسعه پایدار شهری
سال 1398
پژوهشگران سیروس مومیوند ، مرتضی سلیمانی ، صلاح ویسی ، هوشمند علیزاده

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی جامعه و افزایش سفرهای شهری و همچنین افزایش مالکیت اتومبیل با مشکلات ترافیکی بیشتری به ویژه در شهرهای بزرگ کشور روبه رو هستیم. بدون شک یکی از مسایل اساسی در شهرها خصوصا شهرهای بزرگ، مساله آمد و شدهای درون شهری است. در این راستا استفاده و بهره مند شدن ازتکنولوژی نوین (حمل و نقل هوشمند) می تواند نقش مؤثری در ساماندهی مشکلات ترافیک از قبیل راه بندان های طولانی، زمان های تاخیر تقاطع ها و اطلاع رسانی به مسافران و... ایفا کند. هدف این پژوهش بررسی حمل و نقل هوشمند شهری و زیرساخت های لازم و فناوری های بنیادین آن جهت امکان سنجی استفاده در سیستم حمل و نقل شهری سنندج می باشد. روش این تحقیق توصیفــی بــوده و برپایــه جمــع آوری اطاعــات اســنادی و متــون مرتبــط بــا ایــن حـوزه تدویـن شـده اسـت. بدین ترتیب که ابتدا به بررسی چند تجربه استفاده از سیستم حمل ونقل هوشمند در نقاط مختلف دنیا در این زمینه پرداخته می شود، سپس فناوری های نوین قابل استفاده در زیرساخت های حمل ونقل هوشمند معرفی می گردند. بدین طریق که به معرفی سیاست ها و راهکارهای اجرایی کره و شهر کوریتیبا پرداخته شده سپس زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق حمل ونقل هوشمند شهری توصیف می شوند. در نهایت با بررسی استراتژی های مختلف در راستای هوشمندسازی حمل ونقل، راهکارهای مناسب برای سوق دادن حمل ونقل شهری سنندج به سمت هوشمندسازی، ارائه می گردد.