1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین تناسب بهینه انواع شیوه های حمل ونقل با استفاده از مدل جاپای بوم شناختی در شهر سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، جاپای بوم شناختی، حمل و نقل بهینه، شهر سنندج، کاهش دی اکسید کربن
سال 1398
مجله پژوهشنامه حمل و نقل
شناسه DOI
پژوهشگران وریا لطفی ، هوشمند علیزاده ، صلاح ویسی ، آرمان رحیمی کاکه جوب

چکیده

یکی از موثرترین مدلهای کمی و کیفی ارزیابی توسعه پایدار، مفهوم جاپای بوم شناختی (Ecological Footprint Analysis) است. افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر سنندج، ترافیک را به یکی از اصلی-ترین معضلات این شهر از نظر پایین آمدن کیفیت محیط زیست تبدیل کرده است. در این تحقیق سعی شده با بهره گیری از مدل جاپای بوم شناختی میزان پایداری هرکدام از سیستم های حمل و نقل سنندج در سال 1395 مورد سنجش قرار گرفته و سپس مدل بهینه شبکه حمل و نقل در سال 1405 ارائه گردیده است. مقایسه میزان جاپای سیستم های حمل و نقل شهری با مقادیر استاندارد، حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر وسایل حمل و نقل شهر سنندج از میزان جاپای اکولوژیکی بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی برخوردارند. با توجه به تخمین جمعیتی حدود 457.390 نفر در سال 1405 و بر اساس محاسبات صورت گرفته درصد سهم وسایل نقلیه موتوری، شامل مینی بوس، اتوبوس، تاکسی، خودروهای شخصی و موتورسیکلت از جابه جایی مسافرین در سال 1405 با کمترین میزان جاپای بوم شناختی، به ترتیب برابر با 71/6، 02/57، 31/16، 08/19 و 88/0 درصد بوده است. مزیت طرح پیشنهادی صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی به میزان 16.132 لیتر و همچنین کاهش میزان تولید دی اکسید کربن به میزان 11 تن در سال است.