1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی مشارکت شهروندی در بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی نمونه موردی محله کانی کوزله شهر سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باز آفرینی، مشارکت شهروندان ، سکونت گاه های غیررسمی ، موانع مشارکت
سال 1396
پژوهشگران کژال علیمرادی(دانشجو)، هوشمند علیزاده(استاد راهنما)، کیومرث ایراندوست(استاد مشاور)

چکیده

بازآفرینی سکونت گاه های شهری رویکردی جامع و کل نگر درارتباط با ساماندهی سکونت گاه های شهری است و مشارکت همه جانبه ای از سوی شهروندان و مسئولین شهری را می طلبد .مشارکت شهروندان در امور شهری و مسائل متعلق به محل زندگی شان عنصری بسیار مهم و کلیدی درراه پیشبرد اهداف بهسازی سکونت گاه ها وطرح های شهری است ومدیران شهری بایستی بر اساس توان های موجود خواه از جانب خود آن ها خواه از جانب مردم به جلب مشارکت مردم کمک کنند وتلاش نمایند تا بتوانند با رفع موانع به مشارکتی همه جانبه و در تمامی ابعاد از جانب مردم دست یابند.سکونت گاه های غیررسمی در همه شهرها وازجمله شهر سنندج با مشکلات ونقایصی همه جانبه و در کلیه ابعاد دست به گریبانند و از این رو به طورجدی نیازمند برنامه ریزی و ارائه طرح بهسازی بازآفرینی می باشند .انجام واجرای این طرح ها بدون مشارکت خود ساکنان اجرایی وعملی نخواهد بود و مسئولین به تنهایی قادر به رفع مسائل واجرای طرح ها نیستند ؛ لذا بایستی در این راه مردم را باخود همراه سازند و شعار ساختن برای مردم با مردم را تحقق بخشند. در این پژوهش سعی شده با استفاده از نظریات وتجربیات موجود به منظور احاطه کامل در ارتباط با موضع پژوهش دست یافته شودو سپس بر اساس این شناخت به مطالعات میدانی از محله کانی کوزله شهر سنندج که از سکونت گاه های نابسامان غیررسمی سنندج است ( از طریق ارائه پرسشنامه به افراد ساکن وتحلیل شناخت حاصله ازطریق نرمافزار ها ((spss جهت آزمون فرضیات پژوهش ونتایج حاصل از بازدید ها وپرسشنامه ها ) پرداخته شده است . و درنهایت بر مبنای روش های موجود به تحلیل و تعیین استراتژی مورد استفاده (بر اساس تحلیل سوات وامتیازدهی به عوامل خارجی وداخلی تأثیر گذار بر مشارکت افراد ساکن)صورت گرفته است و درنهایت این مطالعات منجربه بازتاب دیدگاه های مشارکتی مردم محله ونیز ارائه راهبرد ها وپیشنهاد هایی در انتهای پژوهش شده است.نکته اخراینکه مردم این محله علی رغم بی اعتمادی،فقدان اگاهی از طرق مختلف مشارکت،نبود تشویق وتبلیغ های دولتی باز به ابادانی محله شان البته با مشارکت دوسویه بخش دولتی وخصوصی امیدوارند؛ لذا پیشنهاداتی که ارائه شده بیشتر توجه اش را به مسئولین معطوف ساخته تا بتواند مشارکت ساکنین محله را بهبود بخشد.