1403/01/27
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
دگرگونی شهرها: نوزایی میدان های شهری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
نوزایی شهری، میدان های شهری، راهبردهای طراحی شهری
سال 1393
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، شاهو کشاورزی

چکیده

کتاب حاضر بینش تازه ای را در ارتباط با چگونگی نقش راهبردهای طراحی شهری مرتبط با فضاهای عمومی در دگرگون شهرها، ارایه می دهد. کتاب با ارایه اینکه چگونه ایده ها می توانند واقعیت اجرایی پیدا بکنند، سعی در تکمیل انتشارات مرتبط با تئوریهای طراحی شهری دارد و بر اساس این ایده پایه ریزی شده که طراحی و مدیریت فضای عمومی جزء کلیدی و اصلی تجدید حیات زندگی مدنی است. براساس نظرسنجی اخیر به عمل آمده در انگلستان، 30 درصد از پاسخ دهندگان، فضای عمومی را به خاطر ترس از جرم و جنایت بازدید نکرده اند. چنین آماری، اهمیت موضوعات این کتاب را دو چندان می نماید. در کتاب، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا ، جین جیکوب تأثیر مخرب معماری و شهرسازی قرن بیستم را بر کیفیت زندگی شهری که با هزینه های زیاد مالی و انسانی به اجرا درآمده، مشخص می کند. کتاب حدود 40 سال قبل به چاپ رسید و با توجه به رهیافتی که به تعامل مابین اجزاء کالبدی و اجتماعی شهر داشت، مبنایی برای بنیانگذاری تئوریهای طراحی شهری دوره اخیر به حساب آید. در طول سالهای بعد از آن، کتاب ها و مطالعات زیادی در این راستا بویژه بر اساس نقد جیکوب منتشر شدند که در آنها مثالهای عملی از ایده های او به تصویر کشانده شده اند. با وجود این مطالعات و اینکه برنامه ها و خط مشی های اجتماعی به منظور انعکاس پیشنهادات جیکوب بازنگری و اصلاح شداند، اما فضاهای عمومی غالباً الهام بخش و جذاب نبوده و اکثر آنها ناامن تشخیص داده می شوند. علارغم وجود مثالهای زیادی از موارد موفق، مشکلات اساسی مشخص شده توسط جیکوب هنوز به عنوان موارد رایج در فضاهای عمومی باقی مانده اند.