1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه ی محیط اجتماعی و کالبدی خیابان به مثابه فضای اجتماعی و تفریحی نمونه موردی: خیابان کاشانی کرمانشاه و خیابان پاسداران سنندج
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
خیابان کاشانی، خیابان پاسداران، محیط اجتماعی، محیط کالبدی، ANP
سال 1393
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، بیژن کلهرنیا ، سهیل ایزدی

چکیده

خیابان ها در هر شهری به عنوان یکی از با ارزش ترین سرمایه ها طبقه بندی می شوند که صرفا جابجایی مردم از مکانی به مکان دیگر را تامین نمی کنند، بلکه به عنوان یک فضا تلقی می گردند که مردم یکدیگر را می بینند، عکس العمل نشان می دهند و تجارت و تفریح می نمایند. با توجه به نقش خیابان به عنوان فضایی اجتماعی و تفریحی این پژوهش بر آن است تا با بررسی نمونه های مورد مطالعه به دلایل کامیابی یا عدم کامیابی این خیابان ها در زمینه تبدیل به فضایی اجتماعی تفریحی پی برده و با بررسی معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با سه بعد فرمی، فعالیتی و معنایی میزان تاثیر هر یک از عوامل بر اجتماعی شدن فضا را شناسایی نماید، همچنین میزان موفقیت هر یک از خیابان ها در عوامل مربوطه با یکدیگر مورد قیاس واقع شوند. در راستای انجام این پژوهش از مدل ANP و نرم افزار Super decision بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیان می دارد که بعد فعالیتی بیشترین تاثیر را بر اجتماعی شدن فضاهای شهری دارد، همچنین خیابان پاسداران نسبت به خیابان کاشانی در زمینه ی اجتماع پذیری موفق تر عمل کرده است.