1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تأثیر رویکرد طراحی محیطی (CPTED) بر تعاملات انسان با محیط، در ارتقاء امنیت در مجموعه های مسکونی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
رویکرد طراحی محیطCPTED/محیط انسان ساخت، پایداری اجتماعی، امنیت، مجموعه مسکونی
سال 1393
پژوهشگران پرویز اصلانی ، ارسلان طهماسبی ، هوشمند علیزاده

چکیده

امروزه با افزایش روند شهرنشینی، گسترش شهرها و به دنبال آن بروز معضلات اجتماعی بیش از بیش بر مسایل چون امنیت شهروندان در فضاهای شهری تاکید می گردد. بدون شک ایجاد محیطی امن و به دور از جرم یکی از معیارهای رضایتمندی افراد از فضاهای انسان ساخت محسوب می شود. یکی از اهداف معماری بناها، حفظ ایمنی و آرامش است که از طریق گسترش امنیت کالبدی حاصل می شود. در این میان مجموعه های مسکونی به دلیل عدم توجه و از بین رفتنحس تعلق، زمینه لازم را برای آسیب اجتماعی فراهم آورده اند. بر این اساس می توان با طراحی محیط های انسان ساخت معماری امکان حضور افراد و فعالیت اجتماعی بدون ترس و واهمه ساکنین فراهم گردد. آنچه از امنیت در مجموعه مسکونی به عنوان دریافت عینی و ذهنی یاد می شود ناشی از ساختار کالبدی ، اجتماعی و عملکردی محیطاست، لذا برای افزایش آن بایستی معیارها و استانداردها برای طراحی مجموعه های مسکونی در نظر گرفت. یکی ازراهبردهای فیزیکی افزایش امنیت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطیCPTED می باشد که امروزه ازکارآمدترین راهکارهای تامین امنیت کالبدی بااستفاده از کاهش فرصت های مجرمانه در فضاهای انسان ساخت می باشد. روش پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و از ابزار مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات لازم اسفاده شده است درنهایت پس از بررسی میزان امنیت راهکارهای طراحی محیطی بااستفاده ازرویکرد CPTED جهت ارتقاء سطح کیفی مجموعه های مسکونی در راستای افزایش ایمنی ارائه خواهد شد