1403/01/27
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
راهبردهای ارتقای عملکردی فضاهای گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: مجموعه تفریحی دیدگاه سنندج
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
فضاهای گذران اوقات فراغت، پار کهای شهری، پارک دیدگاه سنندج، مدل سوات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
سال 1391
مجله مطالعات شهري
شناسه DOI
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، محمد حامد عبدی ، آرمان رحیمی کاکه جوب

چکیده

مجموعه تفریحی دیدگاه (پارک ملت) در موقعیت ورودی شهر سنندج با حوزه عملکردی در مقیاس شهر و پیشینه تاریخی غنی در خاطرات جمعی شهروندان که به دلیل ب یتوجهی و برخی اقدامات نادرست مدیریتی، کارکرد اجتماعی آن در رفع نیازهای فراغتی ساکنان کمرنگ شده، ب هعنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. به منظور پوشش هدف اصلی تحقیق که عنوان مقاله را در بر م یگیرد، مقاله حاضر م یکوشد تا با روش توصیفی_تحلیلی منتج از رویکرد غالب در مبانی نظری و تجربیات عملی، به راهبردهای احیای حیات اجتماعی این فضا دست یابد. داد ههای تحقیق از طریق مشاهدات میدانی، طراحی و تکمیل پرسشنامه در میان استفاد هکنندگان و مصاحبه با افرادصاحب نظر جم عآوری شده و با کمک مدل تحلیلی سوات، سنجش وضعیت موجود و با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به عنوان یکی از رو شهای حل تصمی مگیری چندمعیاره اولوی تبندی عوامل، حاصل شده است. سپس در مرحله پایانی با توجه به اولوی تهای به دست آمده، راهبردهای نهایی به منظور ارتقای عملکردی پارک تدوین شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان م یدهد که زیر مؤلف ههای سرزندگی، پاکیزگی محیط و نفوذپذیری و حرکت به ترتیب بیشترین امتیاز را به دست آورد هاند. این بدان معنی است که راهکارهای پیشنهادی باید بیشتر در راستای مؤلف ههای مذکور و با اولویت آ نها در نظر گرفته شوند.