1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
گوناگونی کاربری ها و جایگاه آن در پایداری محلات شهری . نمونه موردی شهر قم
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
توسعه پایدار، زیست پذیری، گوناگونی کاربری ها، محله بنیاد شهر قم
سال 1390
پژوهشگران علی اصغر عیسی لو(دانشجو)، کیومرث ایراندوست(استاد راهنما)، هوشمند علیزاده(استاد مشاور)

چکیده

گوناگونی و تنوع کاربری ها از جمله عناصر کلیدی برنامه ریزی شهری معاصر می باشد که به سبب مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن از سوی الگواره های نوین توسعه پایدار شهری(نظیر شهرسازی و رشد هوشمند شهری) مورد استقبال و تاکید فراوان قرارگرفته است. با این حال، در نظام برنامه ریزی شهری ایران به این اصل توجه چندانی نشده است. چنین غلفتینه تنها باعث کاهش سطح زیست پذیری محلات شده، بلکه بر ناپایداری آنها نیز دامن زده است.اما با توجه به اینکه ابعاد تاثیرگذار این موضوع به درستی مشخص نشده است، لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی و ریشه یابی مفهوم گوناگونی کاربری ها از یک سو و شناسایی اثرات آن در محلات شهری ایرانی با توجه به نمونه بنیاد در شهر قم به رشته تحریر درآمده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی ها میدانی، پرسشنامه و... گردآوری شد. در پایان نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که سطح پایین تنوع و تعدد کاربری ها در محلات جدیدی نظیر بنیاد باعث شده تا میزان سفرها برون محله ای، هزینه های جابجایی ومیزان مصرف انرژی افزایش یابد و به طور کلی سطح زیست پذیری و پایداری محله بنیاد به شدت تحت الشعاع چنین مسئله ای قرار گیرد.