1403/01/26
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
نیمرخ شهرهای کُردنشین
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
نیمرخ شهر، ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، کرمانشاه، ایلام، سنندج، سقز، بیجار، بانه، بوکان، مهاباد
سال 1398
پژوهشگران هوشمند علیزاده ، کسری آشوری

چکیده

در مطالعات مرتبط با شهرهای کشور به سکونتگاههای مناطق مرکزی ایران بیشترین توجه شده و در مطالعات موردی مرتبط با غرب کشور نیز به صورت عمده به مفهومی تحت عنوان شهرهای کُردنشین پرداخته نشده است. این خلاء مطالعاتی و پیش زمینه تاریخی طولانی قرارگیری شهرهای کُردنشین در امتداد بستر جغرافیایی رشته کوههای زا گرس، بهعنوان حایلی مابین دو نگرش فلسفی شرق و غرب، انگیزه اصلی انجام تحقیقی با عنوان دانشنامۀ شهرهای کُردنشین با تأ کید بر سه شهر اصلی بزرگ کُردنشین کرمانشاه، سنندج و ایلام در پژوهشکده کُردستانشناسی را شکل داد. در طول انجام تحقیق مذکور، به دلیل ضرورت گسترش دامنه آن و به منظور پوشش اکثر شهرهای بزرگ کُردنشین و همچنین غنای محتوایی مفهوم نیمرخ شهر برگرفته از نشریه بین المللی Cities نسبت به مفهوم دانشنامه از دیدگاه برنامه ریزی و طراحی شهری، بر آن شدیم که ادامه تحقیق در چارچوب مفهوم «نیمرخ شهر » ادامه پیدا کند. به این دلیل ادامه پژوهش با دعوت از پژوهشگران علاقمند و به صورت فصل هایی جدا برای بخش اول کتاب با شمول شهرهای سقز، بیجار، بوکان، بانه، مریوان و مهاباد برنامه ریزی و انجام شد. با توجه به رویکرد حا کم بر مفهوم نیمرخ شهر، در هر کدام از فصلهای کتاب به فراخور ع اقه و دستاوردهای ل تحقیقی نویسنده یا نویسندگان بر شهر مورد مطالعه و میزان دسترسی به آمار و اطاعات، سعی بر آن شده که ویژگیهای جغرافیایی، تاریخ شهر، دگرگونیهای جمعیتی، اقتصاد شهر، توسعه و تحول فضای شهری، چالشهای شهری بویژه سیاستهای جاری و مدیریت شهری و در نهایت چشم انداز توسعه شهر مورد بررسی قرار گیرد. در تدوین محتوای این عناوین، علاوه بر توصیف سیر تاریخی و شرایط موجود هر موضوع، در جمعبندی آنها سعی شده که نگرشی انتقادی بر سیاستها و برنامه های تأثیرگذار بر شرایط حاصل شده مورد توجه قرار گیرد. هدف بنیادی دیگر که در تدوین این کتاب مؤثر بود اهمیت مفهوم شهرهای کُردنشین در مطالعات شهرهای ایرانی و ایجاد رغبت بیشتر در این زمینه و ارایه اط اعات به روز از شهرهای مورد مطالعه برای دانشجویان و پژوهشگران است. این مجموعه بستری اولیه برای محققین از نظر شناخت وضعیت شهرهای مورد مطالعه در ابعاد مکانی-اجتماعی در زمان تهیه آن فراهم آورده و با توجه به رویکرد انتقادی حاکم بر آن، میتواند منجر به شکل گیری محورهای جدید پژوهشی در راستای موضوعات مورد مطالعه شود. همچنین محتوای کتاب میتواند مورد استفاده دانشجویان رشته های شهرسازی، برنامهریزی و طراحی شهری، معماری، جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، تاریخ و سایر رشته های حوزه علوم انسانی و اجتماعی قرار گیرد.