1403/01/31
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامٍه ریزی انطباق کاربری اراضی- سقر
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
کاربری اراضی. سقز. انطباق کاربری
سال 1399
پژوهشگران کیومرث ایراندوست ، هوشمند علیزاده

چکیده

طرح برنامٍه ریزی انطباق کاربری اراضی بخش خصوصی برای آماده سازی اراضی و توسعه کالبدی بخشی از شهر سقز.