1403/03/08
بختیار بهرامی

بختیار بهرامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57212527216
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی دلایل کم رونق شدن مراکز تجاری با مطالعه سیر تحول پیکره بندی فضایی و عناصر کالبدی آن ها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مجتمع تجاری، پیکره بندی فضایی، عناصر کالبدی، انسان، اقتصاد.
سال 1396
پژوهشگران بختیار بهرامی ، مرضیه پیشقدم

چکیده

با گسترش جمعیت و رشد شهرنشینی نیازهای انسان مدرن افزایش یافته و مراکز متعددی با کاربری های متفاوت در سطح جهان برای برآورده کردن این نیازها بازگشایی می شوند. ازجمله مهم ترین آن ها مراکز تجاری هستند که عملکردهای متعددی چون خرید، تفریح، خوردن، تماشای فیلم، تئاتر و غیره را دارند. از طرفی رشد این مراکز رو به افزایش است و از طرفی دیگر کم رونق شدن و یا تعطیل شدن تعدادی از این مراکز نیز باعث فرارسیدن مرگ آن ها شده است؛ به طوری که شاهد تغییر کاربری تعداد زیادی از مراکز در سطح دنیا هستیم. در این مقاله 64 نمونه از مراکز تجاری از سال 1950 تا 2017 در دنیا به صورت تصادفی انتخاب شده و موردمطالعه قرارگرفته است. این نمونه ها از اولین مرکز تجاری که در سال 1950 در واشنگتن ساخته شد تا مراکز تجاری مدرن را در برمی گیرد. نمونه های انتخابی را ازنظر پیکره بندی فضایی مورد مقایسه قرارگرفته و سیر تحول هریک از عناصر کالبدی آن ها بررسی شده اند. آنچه از حاصل این پژوهش دریافت می شود بدین شرح است که در طراحی و مدیریت مراکز تجاری روزبه روز توجه به نیازهای روانی انسان که مهم ترین آن ها آسایش، راحتی و تعامل اجتماعی در فضایی که برای او ساخته شده باشد، کمرنگ تر و توجه به منافع اقتصادی ذینفعان این مراکز پررنگ تر می شود. این می تواند دلیلی بر مرگ تدریجی مراکز تجاری باشد که در آن ها آسایش انسان نادیده گرفته می شود.