1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
الگویی برای سنجش هوش تجاری در صنعت برق
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
هوش تجاری ، هوشمندی رقابتی ، هوشمندی بازار ، هوشمندی تکنولوژیک ، هوشمندی استراتژیک ، صنعت برق
سال 1395
پژوهشگران آرمان احمدی زاد ، غلامعلی طبرسا ، سید آرمان راستاد

چکیده

مدیریت سرمایه های دانشی و توانایی های ذهنی سازمان و مفاهیم راهبردی مربوط به آن، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعیت رقابتی آن در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته اند لذا در این مقاله سعی شده است الگویی برای سنجش هوش تجاری در صنعت برق ارائه گردد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی نوع توصیفی و پیمایشی است که با بررسی مبانی نظری پژوهش و بررسی نظرات خبرگان سعی در ارائه الگوی برای سنجش هوش تجاری برای گروه ایران ترانسفو دارد. در این پژوهش جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته براساس مبانی نظری تحقیق استفاده شد که روایی آن با روایی محتوی و پایایی ان با ضریب الفای کرانباخ بررسی شد که ضریب آلفای کل پرسشنامه برابر 92/0 بود که نشان دهنده ی پایایی بالای پرسشنامه است. با توجه به نتایج پژوهش می توان عنوان کرد که هوشمندی رقابتی و هوشمندی تکنولوژیک وضعیت مطلوبی نداشته و هوشمندی استراتژیک و بازار در سطح مطلوبی بوده است . در نهایت پیشنهاداتی برای شرکت ایران ترانسفو که یکی از شرکت های زیر مجموعه صنعت برق می باشد و پیشنهاداتی برای تحقیقاتی آتی داده شده است .