1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
پروژه سنجش رضایتمندی نمایندگان فروش محصولات سن ایچ
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
بازاریابی، توزیع، نمایندگان فروش، سن ایچ
سال 1385
پژوهشگران آرمان احمدی زاد

چکیده

خدمات توزیع و تصمیمات مربوط به کانال های توزیع در سازمان های مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. اعضای کانال توزیع حلقه اتصال شبکه سازمانی بین تولید کننده و مصرف کننده می باشند. اگر چه ممکن است برخی شرکت ها بطور مستقیم خود وظایف کانال ها را انجام دهند، اما معمولاً چندین سازمان به طور جمعی و شبکه ای در زمینه های گوناگون توزیع فعالیت می کنند. هدف تحقیق حاضر، سنجش رضایتمندی نمایندگان فروش شرکت سن ایچ به عنوان یکی از واسطه های کلیدی شبکه توزیع بوده است . در این تحقیق با توجه به کوچک بودن جامعه آماری ، از تمام شماری برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. داده های تحقیق به صورت تلفنی از نمایندگان گرداوری گردید. یافته های تحقیق نشان داد که در کل رضایت نمایندگان محصولات در سطح مطلوبی است اما در برخی شاخص ها رضایتمندی چندان مناسب نبود. در پایان راهکارهایی برای بهبود و ارتقاء رضایتمندی نمایندگان فروش شرکت پیشنهاد شد.