1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan) برای بازارهای شرکتی (B2B Markets) : مطالعه ای برای گروه صنعتی ایران ترانسفو
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
بازاریابی،برنامه بازاریابی، بازارهای شرکتی
سال 1388
پژوهشگران آرمان احمدی زاد

چکیده

برنامه بازاریابی (Marketing Plan) یک برنامه مفصل و مدون است که جهت گیری بلندمدت بخش بازاریابی یک شرکت را نشان می دهد و برای شرکت های بزرگ، سندی اساسی و حیاتی به شمار می رود . این برنامه همسو با برنامه راهبردی شرکتها تدوین می شود و در برگیرنده ی اهداف بازاریابی، تحلیل وضعیت بازار و رقبا، ممیزی داخلی بازاریابی، شناخت بازار هدف، استراتژی های بازاریابی و چگونگی جایگاه یابی در بازار، تاکتیک های بازاریابی، کنترل بازاریابی و ... است. در این مطالعه به تدوین برنامه بازاریابی برای گروه صنعتی ایران ترانسفو به عنوان یکی از مهمترین شرکتهای فعال در بازارهای صنعتی کشور و بزرگترین تولید کننده ترانسفورماتور در خاورمیانه پرداخته شده است.