1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر گذاری رضایت الکترونیکی بر خرید مجدد مشتریان وب سایت های سفارش غذا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تداوم قصد خرید، عادت، مدیریت ارتباط با مشتریان، رضایت الکترونیکی، سهولت استفاده
سال 1401
پژوهشگران علیرضا نامور(دانشجو)، رضا شافعی(استاد راهنما)، آرمان احمدی زاد(استاد راهنما)

چکیده

امروزه کسب وکارها به‌سوی الکترونیکی‌شدن پیش می‌روند. یکی از جنبه‌های نوظهور به‌ویژه در کشور ما در این عرصه، پیدایش فروشگاه‌های اینترنتی است. مشتری به‌هنگام بازدید و قصد خرید از یک فروشگاه اینترنتی با یک فروشنده حاضر و یک فروشگاه واقعی مواجه نیست، بلکه با یک وب‌سایت اینترنتی و فروشگاه الکترونیکی سروکار دارد که اطلاعاتی درباره محصول خود ارائه و مشتری را به خرید این محصولات دعوت کرده است. بررسی فرایند خرید و همچنین رفتار مصرف کننده در فضای اینترنت، برای شرکت های تجارت الکترونیک، به منظور جذب و حفظ خریداران و افزایش سودآوری، اهمیت فوق العاده ای دارد امروزه سازمان ها به این باور رسیده اند که تنها با تکرار خرید مشتری است که می توانند به سودآوری خود در بلندمدت امیدوار باشند. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش بررسی متغیرهای اثر گذار بررضایت الکترونیکی مشتریان است که بر خرید مجدد آنها تاثیر میگذارد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان آنلاین اسنپ فود هستن که حداقل یک بار از خدمات و محصولات آن استفاده کرده‌اند. دادهای به دست آمده از این پژوهش توسط پرسشنامه با آلفای کرونباخ تایید شده به دلیل گستردگی کل جامعه از نمونه‌ای قابل دسترس 384 نفری طبق فرمول کوکران جمع آوری شده. مقدار آماره تی و سطح معناداری بین گویه ها و متغیرهای مکنون مربوط به خودشان در تمامی موارد بترتیب بیشتر از 1.96 محاسبه شده است .لذا معناداری روابط بین گویه ها و متغیرهای متناظرشان تایید شد. و مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی سازه‌های پژوهش مورد قبول می‌باشند با توجه به نتایج بررسی روایی همگرا با معیار AVE با توجه به حدود گفته شده برای این معیار میتوان گفت که تمامی سازه‌های تحقیق در حد مناسب بوده و مطلوبیت مدل‌های اندازه‌گیری را تایید می‌کند. نتایج کسب شده نشان دهنده تاثیر مثبت رضایت الکترونیکی بر قصد خرید مجدد است و تاثیر معنادار متغیرهای قیمت محصول ، کیفیت وب‌سایت ، کیفیت محصولات، اعتماد آنلاین و مدیریت ارتباط با مشتری بر قصد خرید مجدد را در بر دارد.