1403/03/06

آرمان احمدی زاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1397
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان
تلفن: 08733664600

مشخصات پژوهش

عنوان
پیشایندهای بکارگیری بانکداری دیجیتال توسط مشتریان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پیشایند، دیجیتال، بانکداری دیجیتال، بانک سپه
سال 1401
پژوهشگران آران کریمی(دانشجو)، رضا شافعی(استاد راهنما)، آرمان احمدی زاد(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل پیشایندهای بکارگیری بانکداری دیجیتال توسط مشتریان بانک سپه پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از مشتریان بانک سپه که حداقل یکبار از خدمات بنکداری دیجیتال استفاده کرده که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. در پژوهش حاضر از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید، با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه روایی صوری آن مورد تأیید بوده و مجدداً مورد تأیید اساتید خبره قرار گرفت. داده ها با برنامه های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده روش معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Smart PLSتجزیه و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از 7/0 شد. تمامی فرضیات بجز اثر خودکارآمدی فناوری بر قصد استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال در سطح 95/0 اطمینان تایید گردید و نتایج نشان داد، که پشتیبانی مشتری با ضریب بتای 737/0 بیشترین تأثیر را بر امنیت درک شده داشته است. میزان تأثیر راحتی بر سهولت استفاده درک شده با ضریب 696/0 در رتبه دوم قرار گرفته، تأثیر اجتماعی بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با ضریب 265/0 در رتبه سوم، خودکارآمدی فناوری بر سهولت استفاده درک شده با ضریب 252/0 در رتبه چهارم، راحتی بر قصد استفاده درک شده با ضریب 236/0 در رتبه پنجم، امنیت درک شده بر قصد استفاده درک شده با ضریب 217/0 در جایگاه ششم، سهولت استفاده درک شده بر قصد استفاده از خدمات بانکداری دیجیتال با ضریب 174/0 در رتبه هفتم و پشتیبانی مشتری بر قصد استفاده از بانکداری دیجیتال با ضریب 126/0 در جایگاه هشتم قرار گرفته است.