نجم الدین جباری

صفحه نخست /نجم الدین جباری
نجم الدين جباري
نام و نام خانوادگی نجم الدین جباری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادب فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمحل و سال
1 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کردستان (1395)
2 سالن مولوی دانشگاه کردستان (1394)
3 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کردستان (1394)
4 تالار مولوی دانشگاه کردستان (1394)