نجم الدین جباری

صفحه نخست /نجم الدین جباری
نجم الدين جباري
نام و نام خانوادگی نجم الدین جباری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده ادبیات و زبان های خارجی / گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادب فارسی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 کهن نامه ادب پارسی 8 (1396) 1-20
2 تاریخ ادبیات 3 (1388) 21-33
3 زبان و ادب فارسی دانشگاه تهران 1 (1384) 175-195
4 فرهنگ کردستان 13 (1381) 84-94