آریو امامی فر

صفحه نخست /آریو امامی فر
نام و نام خانوادگی آریو امامی فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / ص
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم غذایی و تغذیه - Journal of Food Technology & Nutrition 14 (1396) 97-114
2
WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 33 (2017) 1
3
Journal of Food Bioengineering and Nanoprocessing 1 (2016) 311 - 327
4
Innovative Food Science & Emerging Technologies 35 (2016) 168-176
5 به زراعی کشاورزی 18 (1395) 117-128
6
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 114 (2016) 29-35
7
FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 53 (2015) 488–495
8
The International Journal of Farming and Allied Sciences 4 (2015) 522-525
9 مجله علوم و فناوری های نوین غذایی 6 (1393) 15-29
10
International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 3 (2014) 169-173
11
Journal of Middle East Applied Science and Technology (4)16 (2014) 1024-1029
12
Journal of Food Processing and Preservation 36 (2012) 104-112
13 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 1 (1390) 57-67
14
FOOD CONTROL 22 (2011) 408-413
15
Innovative Food Science & Emerging Technologies 11 (2010) 742-748
16
Advanced Materials Research 129 (2010) 1228-1232