عیسی نخعی کمال آبادی

صفحه نخست /عیسی نخعی کمال آبادی
عيسي نخعي كمال آبادي
نام و نام خانوادگی عیسی نخعی کمال آبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه صنایع
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی صنایع
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 119 (2018) 233-246
2 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه شماره 1 پیاپی 37 (1396) 101-127
3
International Journal of Transportation Engineering Volume 4, Issue 3 (2017) Page 147-161
4
Journal of Optimization in Industrial Engineering 21 (2017) 29-40
5
International Journal of Engineering 28(8) (2016) 1-10
6 مدل سازی پیشرفته ریاضی 4 (1394) 27-55
7 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید 4 (1393) 99-113
8
Advanced Modeling and Optimization 17 (2015) 127-147
9
Research Journal of Management Sciences (Volume 3, Issue (12 (2014) 18-26
10
ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal Vol. 3, Issue 5, No.11 (2014) 91-97
11
International Journal of Engineering 27(9) (2014) 1385-1392
12
International Journal of Industrial Engineering Computations Volume 5 Issue 2 (2014) 179-198
13 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستمهای تولید شماره 2 (1392) 85-95
14
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture (Vol. 228(12 (2014) 1653-1663
15
International Journal of Industrial Engineering & Production Research 24(4) (2013) 277-283
16 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 24, شماره 3 - ( IJIEPM 1392 ) (1392) 257-268
17 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 24(2) (1392) 117-139
18
International Journal of Information & Communication Technology 5(3) (2013) 25-33
19
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH Volume 40, Issue 5 (2013) 1234–1242
20
NEUROCOMPUTING 101 (2013) 190–203
21
International Journal of Advanced Robotic Systems 10(169) (2013) 1-11
22 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 23(3) (1391) 294-302
23
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) volume 23, number 3 (1391) 293-302
24
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience volume 5,number 1 (2012) 85-91
25 مدیریت تولید و عملیات دوره 5 شماره 2 (1391) 43-60
26
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 23 (1391) 93-107
27
Int. J. Production Economics 136 (2012) 116–122
28
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 60 (2012) 631–642
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2012) 1–20
30
International Journal of Information & Communication Technology 4(3) (2012) 21-31
31
African Journal of Business Management 6(15) (2012) 5456-5466
32
Mathematical and Computer Modelling 55 (2012) 1722–1733
33
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 5(12) (2011) 1578-1585
34
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING Volume 61 Issue 4 (2011) 5456-5466
35
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 38 (2011) 1667–1677
36
journal of software engineering and applications 4 (2011) 603-608
37
Int. J. Production Economics Volume 136, Issue 1 (2011) 116-122
38 مدیریت تولید و عملیات دوره دوم، پیاپی(2)‏، شماره (1) (1390) 28-1
39
NEUROCOMPUTING 74 (2011) 2083-2095
40
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2011) 1–24
41
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 38 (2011) 12630–12642
42 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (بین المللی علوم مهندسی سابق) 4 (1389) 168-177
43
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 49 (2011) 5851-5857
44
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING 58 (2010) 373–381
45
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH iFirst (2010) 1–25
46 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 4 (9) (1388) 1-18
47 پژوهشنامه حمل و نقل 3 (1388) 269-286
48 پژوهشنامه بازرگانی 52 (1388) 163-185
49
Scientia Iranica 16 (2009) 36-54
50
Scientia Iranica 16 (2009) 36-54
51
World Applied Sciences Journal 6 (2009) 106-116
52
World Applied Sciences Journal 6 (2009) 12-18
53
Journal of industrial and systems engineering 1 (2008) 304-317
54
Journal of industrial and systems engineering 1 (4) (2008) 304-317
55 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 3 (4) (1387) 1-10
56
Journal of applied sciences 8 (22) (2008) 4040-4050
57 پژوهشنامه بازرگانی 48 (1387) 133-163
58
World Applied Sciences Journal 5 (5) (2008) 590-597
59
World Applied Sciences Journal 5 (5) (2008) 582-589
60 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 3 (5) (1387) 27-46
61
World Applied Sciences Journal 5 (2008) 582-589
62
World Applied Sciences Journal 5 (2008) 590-597
63 مجله استقلال 26(2) (1386) 41-52
64 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 10 و 11 (1386) 215-241
65 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (1386) 19-30
66 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 9 (1386) 162-192
67 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (3) (1386) 13-24
68
Journal of industrial and systems engineering 1 (2) (2007) 116 -129
69
Journal of industrial and systems engineering 1 (2007) 116-129
70 مجله استقلال 26 (2) (1386) 41-52
71 فصل نامه مدیریت صنعتی دانشکده ی علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 2 (2) (1386) 1-10
72
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 58 (2007) 134-140
73 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 6 (1385) 77-98
74 اقتصاد و تجارت نوین - وزارت بازرگانی 6 (1385) 77-98
75
OPERATIONS RESEARCH Vol. 48, No. 1 (2000) 1-29
76
Operation Reseach USA 48 (2000) 1-27
77
Scientia Iranica (In Press)