نعمت اله عزیزی

صفحه نخست /نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزيزي
نام و نام خانوادگی نعمت اله عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
International VET Conference - Germany, Rostock - August 16 - 18, 2017
2 کنگره ملی آموزش عالی ایران - ایران، تهران - 26 فروردین 1395
3 نخستین همایش آموزش زبان فارسی - ایران، تهران - 13 اسفند 1393
4 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی - ایران، قم - 22 و 23 شهریور 1392
5
European Conference on Educational Research 2013 - Turkey, Istanbul - September 10 - 13, 2013
6
European Conference on Educational Research 2013 - Turkey, Istanbul - September 10 - 13, 2013
7
1st International Academic Conference on Kurds and Kurdistan in History-Kurds and Kurdistan in Ottoman Period - Iraq, Erbil - April 16 - 18, 2013
8 پنجمین همایش بین المللی آموزش عالی ایران - ایران، تهران - 26 فروردین 1392
9 چهارمین همایش ملی آسیب های پنهان - ایران، سنندج - 06 دی 1391
10 دومین سمینار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی - ایران، سنندج - 10 و 11 آبان 1391
11 دومین کنگره ملی علوم انسانی - ایران، تهران - 14 و 15 دی 1390
12 اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­ نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی - ایران، سنندج - 28 و 29 اردیبهشت 1390
13 اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­ نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی - ایران، سنندج - 28 و 29 اردیبهشت 1390
14 اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­ نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی - ایران، سنندج - 28 و 29 اردیبهشت 1390
15 اولین همایش بین المللی مدیریت ، آینده­ نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی - ایران، سنندج - 28 و 29 اردیبهشت 1390
16
ECER 2010 Helsinki - Education and cultural change - August 17 - 27, 2010
17
ECER 2010 Helsinki - Education and cultural change - August 17 - 27, 2010
18
XIV World Congress of Comparative Education Societies - June 14 - 18, 2010
19 اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور - ایران، تبریز - 22 و 23 اردیبهشت 1389
20
European Conference on Educational Research 2009 - September 28 - 30, 2009
21
The European Conference on Educational Research - September 28 - 30, 2009
22
European Conference on Educational Research - September 10 - 12, 2008
23
The Human mind and the Human Kind - August 14 - 18, 2007
24 همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران - ایران، تهران - 30 اردیبهشت 1386
25 سومین همایش دو سالانه اشتغال و نظام اموزش عالی - ایران، تهران - 24 و 25 اردیبهشت 1386
26 کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز چشم انداز فرد - ایران، تهران - 22 تا 24 اسفند 1385
27
Fourth Saudi Technical Conference and Exhibition - December 12 - 15, 2006
28
The eighth Lifelong Learning Conference - September 20 - 22, 2005
29
BERA - UK - September 14 - 17, 2005
30
BERA - UK - September 14 - 17, 2005
31 دومین همایش ملی جایگاه آموزشهای فنی و حرفه - ایران، دانشگاه مازندران، ساری - 24 و 25 اردیبهشت 1384
32
Third Saudi Technical Conference and Exhibition - December 11 - 14, 2004
33
The 14th International IVETA Conference - August 25 - 27, 2004
34
UNESCO Conference on Intercultural Education - June 15 - 18, 2003
35
UNESCO Conference on Intercultural Education - June 15 - 18, 2003
36
Ways of Promoting A Culture Of Peace - June 13 - 14, 2003
37
Ninth International Learning Conference - July 16 - 20, 2002
38 همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش وپرورش - ایران، دانشگاه تهران - 20 و 21 خرداد 1381
39
INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY AND VOCATIONAL - Malaysia - November 12 - 13, 2001
40
ECER - September 05 - 08, 2001
41
ECER - September 05 - 08, 2001
42
ECER - September 05 - 08, 2001
43
ECER - September 05 - 08, 2001
44
BERA2000 (British Educational Research Association Annual Conference) - UK - September 07 - 09, 2000
45 چهارمین همایش کردستانشناسی - ایران، سنندج - 14 و 15 آذر 1378
46
International Conference on Learning - September 27 - 30, 1999
47 اولین سمینار علمی بررسی مسایل پژوهشی کشور - ایران، تهران - 28 و 29 اردیبهشت 1378
48
ECER 97: European Conference of Educational Research - September 14 - 17, 1997
49 همایش بین المللی بهبود کیفیت در آموزش وپرورش عمومی - ایران، تهران - 15 و 16 آذر 1374
50 اولین سمینار یافته های پژوهشی در حوزه علوم تربیتی - ایران، تهران - 31 مرداد 1371
51 سمپوزیوم جایگاه معلم - ایران، کردستان - 20 آذر 1370