نعمت اله عزیزی

صفحه نخست /نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزيزي
نام و نام خانوادگی نعمت اله عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانکارفرما
1 سازمان آموزش فنی و حرفه ای
2 معاونت علمی ریاست جمهوری
3 دانشگاه کردستان
(1390)
4 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی
5 دانشگاه کردستان
(1388)
6 انجمن آموزش عالی ایران
7 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ( اداره کل ممیزی توسعه علوم
8 گروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
9 دانشگاه کردستان
(1388)
10 گروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
11 دانشگاه کردستان
(1387)
12 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
13
The Academy of Finland
14 گروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات
15 دانشگاه کردستان
(1378)
16 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان