نعمت اله عزیزی

صفحه نخست /نعمت اله عزیزی
نعمت اله عزيزي
نام و نام خانوادگی نعمت اله عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / برنامه ریزی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دوره 23- شماره 2 (1396) 1-24
2
COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION 25 (2017) 449–457
3 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 4 (1394) 69-85
4 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 1 (1394) 99-116
5 مطالعات برنامه ریزی آموزشی 7 (1394) 55-81
6 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز سال22 دوره 6 شماره 1 (1394) 211-230
7 مطالعات برنامه ریزی آموزشی 6 (1393) 159-182
8 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 4 (1393) 21-46
9 پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی 1 (1393) 23-48
10 فناوری آموزش-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 (1392) 114-103
11 دانشور رفتار 20 (1392) 196-181
12 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1 (1392) 22-5
13 فصلنامه مطالعات برنامه درسی سال نهم شماره 30 (1392) 29-56
14 رفتار سازمانی در آموزش و پرورش 1 (1392) 54-43
15 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی 1 (1392) 94-75
16 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق)-دانشگاه شیراز 5 (1392) 87-102
17 راهبرد فرهنگ 21 (1392) 34-7
18 اندیشه های نوین تربیتی 1 (1392) 34-9
19 فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی دوره ی ششم، سال 19، شماره 2 (1391) : 208-189.
20 فصلنامه تعلیم و تربیت 3 (1391) 58-72
21 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1391) 35-50
22 دانشور رفتار 4 (1391) 72-85
23 مطالعات برنامه ریزی آموزشی سال اول، شماره 1 (1391) 31-7
24 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 3 و 4 (1390) 18-38
25
Journal of Educational Planning and Administration 4 (2011) 350-337
26 آموزش عالی ایران 9 (1389) 79-101
27 مجله تازه های پژوهش در برنامه درسی (مطالعات علوم تربیتی) 3 (1389) 7-16
28 راهبرد فرهنگ 9 (1389) 173-201
29 آموزش عالی ایران 10 (1389) 55-78
30
Journal of Education (Education and Psychology Journal) Shahid Chamran University, Ahvaz Faculty of Education and Psychology 4 (2009) 23-50
31 فرایند مدیریت و توسعه 68-69 (1387) 57-78
32
Journal of Educational Planning and Administration 3 (2008) 311-327
33 آموزش عالی ایران 2 (1387) 1-20
34 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز 4 (1386) 73-100
35 دانشور رفتار 18 (1385) 77-90
36 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی-موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 20 (1383) 31-3
37 علوم اجتماعی و انسانی شیراز دوره بیستم شماره اول (1382) 70-58
38 فصلنامه تعلیم و تربیت 61 (1379) 70-58
39 فصلنامه تعلیم و تربیت 78 (1378) 45-51
40 علمی پژوهشی دانشگاه کردستان 1 (1378) 14-32
41 فصلنامه تعلیم و تربیت 3 و 4 (1377) 41-57