مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تصحیح دو تصحیف در دیوان خاقانی
عنوان تصحیح دو تصحیف در دیوان خاقانی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها خاقانی ، چامه، تصحیح، تصحیف
چکیده علیرغم روند رو به رشد خاقانی پژوهی در دهه های اخیر هنوز ضرورت یک باز نگری و شاید تصحیح مجدد در دیوان خاقانی منتفی نیست. هدف پژوهش حاضرتصحیح دو تصحیف در دو چامه ی حبسیه ی ایشان است. روش پژوهش کتابخانه ای است و در این راستا تمامی تصحیح های موجود دیوان خاقانی و آثار خاقانی پژوهان بنام کشور در ارتباط با این ابیات مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که با این پژوهش می توان به درک تازه تری از این ابیات و به تبع آن شناخت بهتر سروده های این سراینده ی توانا دست یافت.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)