مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل مثال های مربوط به ...
عنوان تحلیل مثال های مربوط به پیشینه ها و تأثیر آن ها بر گفتار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مثل- مثل عوام- شغل و امثال- ابزار و امثال
چکیده گوناگونی پیشینه ها در هر جامعه ای، منطبق با نیازها و شرایط آن جامعه است. ابزار، اصطلاحات و محیط کار این پیشینه ها نیز با یکدیگر متفاوت است. وجود پیشینه های مختلف در هر جامعه ای، این سؤوال را پیش می آورد که آیا مشاغل و موقعیت اجتماعی افراد بر گفتار آنان تأثیر دادر یا خیر و آیا از طریق بررسی مثل های مرتبط با فعالیت این پیشینه ها، می توان این پیشینه ها را مورد نقد و بررسی قرار داد یا خیر؟ در این مقاله، کوشش شده تأثیر پیشه های روستایی و شهری بر مثل ها و عنوان بخشی از زبان و فرهنگ عامه، مورد بررسی قرار گیرد. این مسأله در سه هزار مثل فارسی که به روش نظام مند انتخاب شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای و منبع مورد استفاده، کتاب دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها است که دلیل انتخاب آن، جامعیت این کتاب، نسبت به کتاب های دیگر از این نوع، از جمله امثال و حکم دهخدا می باشد. بررسی یافته ها از این رهگذر، بیانگر بافت اجتماعی جامعه در زمان گذشته بوده است؛ و تغییر و تحول پیشه ها را ، در مقایسه با پیشه های امروز می سنجد، از بین رفتن، ماندگاری و تغییر این پیشه ها را می نمایاند و میزان اهمیت آنها را با توجه به بسامد امثال مرتبط با فعالیت این گونه پیشه ها نشان می دهد. افزون بر این، بررسی امثال مرتبط با فعالیت هر پیشه ای، به طور جداگانه نیز می تواند به نتایج قابل توجهی منجر شود. همچنین بررسی بسامد امثال مرتبط با پیشه های مختلفف بیانگر میزان اهمیت این مشاغل و تأثیر آنها بر امثال به عنوان بخشی از زبان می باشد.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)