مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اصلی ترین ویژگی های سبکی ...
عنوان اصلی ترین ویژگی های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها هجو، سبک شناسی، سوزنی سمرقندی، ادب غنایی، شعر انتقادی
چکیده هجو از فروع ادب غنایی است که به دلیل سیطره ی نقد اخلاقی- تاکنون به شیوه ی بایسته- مورد توجّه واقع نشده است. پژوهش حاضر به بررسی اصلی ترین ویژگی های سبکی هجویات سوزنی سمرقندی می پردازد و آن ها را از نظر سطوح زبانی ، ادبی و فکری بررسی می نماید. در این پژوهش از ذکر ابیاتی که در آن ها از واژه های تابو استفاده شده، خودداری شده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به شیوه ی کتابخانه ای و سند کاوی بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد هجویات سوزنی بیشتر از نوع فردی، تعریض و غیر واقعی است اشتباهات او در به کارگیری تلمیحات قرآنی بیانگر این است که وی از دانش عربی و علوم قرآنی بهره چندانی نداشته است. زبان وی عفیف نیست و به جای مقابله با هنر شاعری رقیب به هجو صفات خَلقی و خُلقی او می پردازد.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)