مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ساختاری حکایت"خیر و شر" ...
عنوان بررسی ساختاری حکایت"خیر و شر" نظامی گنجه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ساختارگرایی ،الگوی کنشی گرماس، هفت پیکر نظامی، حکایت خیر و شر
چکیده این مقاله به بررسی حکایت«خیر وشر» نظامی براساس الگوی کنشی گرماس پرداخته است. بررسی ساختاری این حکایت از طریق تعیین تقابل های دوگانه و پی رفت ها یا زنجیره های اجرایی ، میثاقی و انفصالی ، شناخت بهتر ساختار حکایت های هفت پیکر از طریق تعمیم نتایج این پژوهش و بررسی قابلیّت انطباق پذیری این الگو بر متون روایی منظوم در ادب کلاسیک ایران ، از محورهای اصلی پژوهش حاضر محسوب می شود . هنر نظامی در آفرینش حکایات ، روایی بودن متن هفت پیکر و شهرت حکایت خیر و شر از دلایل انتخاب این حکایت به شمار می رود . روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و نتایج با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی و بر اساس الگوی کنشی گرماس تجزیه و تحلیل شده است . نتیجه نشان می دهد قهرمان )فاعل( و هدف )مفعول( به عنوان کنشگران مرکزی این حکایت از اهمیّت بیشتری برخوردارند و فاعل )خیر( ، به عنوان قطب پایه ، در پیرنگ حکایت نقشی فعّال دارد . همچنین، با توجّه به قابلیت انطباق این الگو با حکایت خیر و شر و با انجام بررسی های بیشتر می توان در باب قابلیت تطبیق الگوی گرماس با متون روایی منظوم اظهار نظر کرد . واژه های
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، نرجس قابلی (نفر دوم)