مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه« ...
عنوان بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه« در سروده های مهدی اخوان ثالث
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اخوان ثالث، تشبیهات سیاه، سبک، کودتای 22 مرداد
چکیده کودتای 82 مرداد 2338 یکی از رویدادهای بسییار اثرگذارتاریخ ایران است. سرخوردگی و نومیدی روشن فکران متعهد و پناه بردن بعضی از آنان به افیون و باده و... یکی از پیامدهای این رویداد بزرگ بود و موجب پدیدآمدن گونه ای شعر شد که نمود آن را در برخی از جریان های شعری مانند رئالیسم، » شعر سیاه « به نام رمانتیسم سیاه و سمبولیسم اجتماعی می توان دید. بارزترین چهره ی این جریان ، مهدی اخوان ثالث است . نگارندگان، در پژوهش حاضر ، به بررسی تحلیلی اخوان، به عنوان یکی از پربسامدترین عناصر صورِخیال او، » تشبیهات سیاه « می پردازند و می کوشند بین محیط شکل گیری خیال شاعرانه و ذهن و زبان و دید شعری او ارتباط برقرار کنند. نتیجه ی بررسی ها نشان می دهد اخوان کوشیده است تا به وسیله ی این تشبیهات بکر، به گونه ای پنهان، تصاویری تلخ و گزنده از وضعیت اجتماعی ایران آن روز بنمایاند و ضمن بیان اعتراض خود به وضعیت موجود ، از زیر ذرّه بین سانسور حکوم پهلوی عبور کند.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر دوم)، رضا خلج (نفر اول)