مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سمبولیسم اجتماعی در ...
عنوان بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های مهدی اخوان ثالث
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های مهدی اخوان ثالث
چکیده بازتاب رویدادهای تاریخی دهه ی سی با توجّه به اهمّیّت ویژه ی آن در تـــــاریخ معاصر ایران از جمله مسائلی است که همواره ذهن روشنفکران، آگاهان و شاعران متعهّد این دهه را به خود مشغول کـرده است. سیطره ی کم سابقه و فراگیر اختناق از سوی حکومت مهم-ترین علّت رویکرد شاعران متعهّد این دهه به بیان نمادین است. با این که نیما پیشرو نمادگرایان معاصر محسوب می شود، مهدی اخوان ثالث از شاعران متعهّدی است که بیشترین رویکرد را به این طرز بیان داشته است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد کـه وی برای بیان رویدادها و انتقال آن به نسل های بعدی از نمادهای عمومی و شخصی بهره-گرفته است.بسامد بالای نمادهای شخصیِ به کاررفته در اشعار اخوان ثالث بیانگر حسّ شاعرانه و دغدغه ی ذهنی وی در بیان مسایل اجتماعی است. پژوهش به شیوه ی توصیفی و داده ها به روش سندکاوی و کتابخانه ای گردآوری و تحلیل شده است.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، فرشاد مرادی (نفر دوم)