مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نگرشی بر آیین مهر پرستی
عنوان نگرشی بر آیین مهر پرستی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایران باستان، میترایسم، مهر، زردشت، اوستا
چکیده یکی از آیین های باستانی ایرانیان میتراییسم یا مهرپرستی بوده است. بعدها با آمدن آیین زردشتی به ایران، آیین میترا در دین زردتشتی به گونه ای اثر گذاشت که یکی از فصول یشتها به نام مهر یشت خوانده شد. این آیین از راه دریا زنان سیسیلی به اروپا نیز راه یافت به گونه ای که مسیحیت امروز تحت تاثیر فراوان این آیین است. تعیین روز یک شنبه( Sunday) یعنی روز خورشید به عنوان مقدس(Holiday ) یکی از نمودهای همین تاثیر محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر برسی چگونگی و تاثیر این آیین در ایران و تاثیر آن بر ادبیات است. نتیجه نشان می دهد هنوز تاثیر این آیین بر جامعه امروز ایران کم وبیش مشهود است.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)