مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت رهبری توزیع شده ...
عنوان بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه شهر سنندج.
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها رهبری توزیع شده؛ رهبری آموزشی؛ توسعه ی حرفه ای معلمان و بهبود مدرسه
چکیده هدف این پژوهش بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه شهر سنندج بود و این که به اعتقاد معلمان تا چه اندازه مؤلفه­های رهبری توزیع شده در رفتار مدیران مدارس وجود دارد. پژوهش حاضر توصیفی است، جامعه­ی آماری تمام معلمان مرد و زن مدارس متوسطه­ی عادی- دولتی شهر سنندج بودند، که 377 نمونه (زن=242، مرد= 135) از بین 31 مدرسه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته رهبری توزیع شده با آلفای کرونباخ 95/0در مرحله­ی آزمایشی، جمع آوری شد. علاوه براین، پرسش نامه مورد نظر بعد از فرایند تحلیل عاملی اکتشافی چهار مؤلفه­ی اصلی تحت عنوان توسعه­ی حرفه­ای معلمان و بهبود مدرسه، ویژگی تیم رهبری (تعامل مبتنی بر اعتماد)، دموکراسی و حمایت همه جانبه را نشان داد. نتایج تحلیل آزمون خی دو نشان داد که به طور کلی، از نظر معلمان، رهبری توزیع شده­ی خود جوش مدیران مدارس در سطح متوسط است. هم چنین، نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این بود که از نظر معلمان زن، مدیران زن بیشتر از مدیران مرد رفتارهای مرتبط با رهبری توزیع شده­ی خود جوش را در حوزه­ی کاری خود اعمال می‏کنند. هم چنین طبق نتایج تحلیل آزمون واریانس یک طرفه، متغیر سطح تحصیلات و تجربه کاری معلمان در نوع ارزیابی شان از رهبری توزیع شدۀ مدیران تاثیر نداشت
پژوهشگران خلیل غلامی (نفر اول)، یونس صحرانورد (نفر دوم)، نعمت اله عزیزی (نفر سوم)