مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مولفه های تاثیرگذار بر ...
عنوان مولفه های تاثیرگذار بر کارآفرینی در سازمانهای آموزشی: واکاوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی سازمانی، سازمانهای آموزشی، آموزش فنی و حرفه ای، مطالعه موردی، نظریه مبنایی
چکیده پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شناسایی مولفه های تاثیر گذار بر کارآفرینی در سازمان های آموزشی به صورت مطالعه موردی در سازمان فنی و حرفه ای استان کردستان انجام شد. شرکت کنندگان این مطالعه مدیران و کارشناسان خبره سازمان آموزش فنی و حرفه ای بودند که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند. در انجام این مطالعه از نظریه مبنایی به عنوان یک روش تحقیق کیفی استفاده گردید. داده های مورد نیاز نیز از طریق مصاحبه نیمه ساختمند گردآوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سازمان مورد مطالعه از جهات مختلف با معیارهای یک سازمان کارآفرینی فاصله دارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که وجود ساختار سازمانی متمرکز، حاکمیت رویکرد تئوری ایکس در مدیریت کارکنان، فرهنگ سازمانی نا مناسب، ریسک ناپذیری مدیران و کارکنان سازمان و همچنین بهر گیری سازمان از سازوکارهای محدود کننده ریسک پذیری در کارکنان از جمله چالشهایی هستند که مانع تحقق کارآفرینی سازمانی در سازمان آموزشی فنی و حرفه ای شده اند. بر این اساس بهره گیری از افرادی شایسته، مجرب و آگاه به اهداف سازمان در پستهای مدیریتی سازمان، ایجاد از یک ساختار سازمانی منعطف، بهره گیری از نظرات و ایده های پرسنل بخش صف سازمان جهت بهبود امور و فرایندهای سازمانی، استفاده از سبک مدیریت مشارکتی، ایجاد فرهنگ سازمانی حمایتگرا جهت تشویق کارکنان به ارائه ایده های نو، می تواند در تقویت بعد کارآفرینی سازمانی در سازمان مذکور مؤثر واقع شود.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)، روناک کارشناسی ارشد نصیری (نفر دوم)