مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه اعتماد و عدالت ...
عنوان بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اعتماد، عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان
چکیده هدف این پژوهش بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان است که از این تعداد (145=n) نفر با استفاده از جدول کرجسی مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی سید جوادین (1388)، برای اندازه گیری عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن (1993) و به منظور اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پنج عاملی پادساکف و همکارانش (2000) استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین عدالت سازمانی کل و مؤلفه های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی کل و ابعاد آن همبستگی معنی داری وجود دارد، بین اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفه های نوع دوستی و فضیلت مدنی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که از میان سه مؤلفه عدالت سازمانی؛ عدالت رویه ای و تعاملی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی معنادار هستند.
پژوهشگران خاطره شریفی (نفر اول)، محمد حسنی (نفر دوم)، نعمت اله عزیزی (نفر سوم)، علیرضا قلعه ای (نفر چهارم)