مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تیپ شناسی شخصیت های صادق ...
عنوان تیپ شناسی شخصیت های صادق هدایت بر اساس نظریه انیه گرام
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تیپ شناسی، انیه گرام،داستان،شخصیّت،صادق هدایت
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تیپ شناسی شخصیتهای داستانی صادق هدایت بر اساس طبقه بندی نه گانه انیه گرام است که عبارتند از تیپ های: کمال طلب، کمک گرا، موفق و بازیگر، رمانتیک محزون، مشاهده گر و فکور، وفا جو و وفا خو، خوشگذران ، رئیس و میانجی که هرکدام دارای ویژگی های خاصّی می باشند. این بررسی همه ی آثار داستانی هدایت را در بر می گیرد؛ که شامل 34 داستان است. روش پژوهش توصیفی است و داده ها با توجه به تکنیک تحلیل محتوی ، به شیوه کتابخانه ای و سند کاوی بررسی شده است. نتیجه نشان می دهد از میان 51 شخصیت داستانی هدایت، 13 شخصیت (نزدیک به26%) در تیپ رمانتیک محزون جای می گیرد که به گونه ای قابل انطباق با شخصیت خود هدایت نیز هست. بعد از آن تیپهای یک (کمال طلب)، دو (کمک گرا)، شش (وفا جو و فاخو) به ترتیب 52/23%، 64/77% و 8/9% بیشترین تیپ های شخصیتی را به خود اختصاص می دهند و دو تیپ هفت(خوش گذران)و نه ( میانجی) در میان تیپهای شخصیتی هدایت جایی ندارند.
پژوهشگران سید احمد پارسا (نفر اول)، اقبال مرادی (نفر دوم)