مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش ...
عنوان مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم ابتدایی کلاس های چندپایه با دانش آموزان مدارس عادی در مهارت های زبان فارسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دوره ابتدایی، کلاس چندپایه، فعالیت های یاددهی- یادگیری، مهارت های زبانی،تعامل های آموزشی
چکیده پژوهش های انجام شده درخصوص کلاس های چندپایه، اغلب ناظر بر مسائل، تنگناها و چالش هایی است که مسئولان نظام آموزشی کشور در اداره این کلا سها با آن دست به گریبان اند و به آثار و مزایای مترتب بر این کلا سها و نقش و تأثیر آنها در تعامل های کلاسی بین دانش آموزان و تقویت بستر یادگیری آنان، چندان توج هنشده است. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان تأثیر فعالیت های آموزشی جاری در پایه اول ابتدایی بر تقویت مهارت های چهارگانه زبان آموزی (خواندن، گو شدادن و صحبت کردن، املا و انشا) دانش آموزان پایه دوم کلا سهای چندپایه، در مطالعه ای مقایس های طراحی و اجراشد. جامعه آماری پژوهش، شامل دان شآموزان سال دوم ابتدایی مناطق روستایی استان کردستان در کلا سهای مستقل و کلاس های چندپایه بود. جهت انتخاب نمونه آماری از میان جامعه، یادشده، 35 نفر دانش آموز پایه دوم از کلا سهای چندپایه و 35 نفر دانش آموز همان پایه از کلاس های مستقل روستایی با استفاده از روش نمون هگیری خوش های ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داد ههای مورد نیاز از آزمو نهای پیشرفت تحصیلی (امتحانات) مرتبط با مهار تهای فو قالذکر، بهره گرفته شد که براساس محتوای دو کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه دوم ابتدایی و اهداف آموزشی آن طراحی شده بود. اعتبار صوری و محتوایی پرسش های آزمون های اجراشده، با استفاده از نظرات استادان علوم تربیتی و گروهی از معلمان مجرب، تأمین شد و از پایایی مصححان نیز برای سنجش پایایی آزمو نها استفاده شد. برای تحلیل داد هها، علاوه بر آماره های توصیفی، جهت مقایسه میانگین تفاوت عملکرد هر دو گروه و مقایسه نتایج آزمون های گروه ها در سه مرحله از اجرای آزمون ها، از آزمون t مستقل در سطح 95 درصد، استفاده شد. نتایج پژوهش، مؤید تأثیر مثبت فعالیت های آموزشی در پایه اول کلاس های چندپایه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دوم همان کلا س ها درزمینه مهارت های خواندن، گوش دادن و صحب ت کردن و مهارت املاست؛ این در حالی است که یافته های پژوهش، تفاوت معناداری را در میانگین نمرات دانش آموزان دو گروه در مهارت انشای آنان، نشان نداد.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)، خلیل حسین پناهی (نفر دوم)