مشخصات پژوهش

صفحه نخست /موانع اجرای آموزش از راه دور ...
عنوان موانع اجرای آموزش از راه دور و شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تاملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آموزش از راه دور، موانع آموزش از راه دور، فناوری اطلاعات و ارتباطات، راهبردهای آموزش از راه دور
چکیده هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع موجود در اجرا و برگزاری دوره های آموزش از راه دور در مدارس راهنمایی و متوسطه استان کردستان و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود این دوره ها بود. برای نیل به چنین هدفی و به عنوان یک مطالعه توصیفی، از رویکرد کیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان در این مطالعه مشتمل بر 7 نفر مدیر و 14 نفر معلم بود که در مراکز آموزش از راه دور در استان کردستان به کار اشتغال داشتند. به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر مصاحبه نیمه ساختمند از یک پرسشنامه باز پاسخ نیز برای تعدادی از مشاکت کنندگان که امکان دسترسی به آنها برای محققان ممکن نبود، بهره گرفته شد. در تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای به شیوه استقرایی استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که موانع فناوری و ارتباطی، موانع برنامه ریزی درسی، موانع اداری و ساختاری و موانع مالی، مهمترین موانع پیش روی این دوره ها بوده و برای از میان برداشتن آن ها لازم است که مراکز مذکور و همچنین نهادهایی که از این مراکز حمایت می کنند، زیرساخت های فناوری و مالی بهتری برای این مراکز فراهم ساخته و همچنین اقدام به ارزشیابی و بازنگری از برنامه ها و استراتژی های مربوطه نمایند.
پژوهشگران نعمت اله عزیزی (نفر اول)، انور شاهمحمدی (نفر دوم)، هادی نقدی (نفر سوم)